Informacja z 21 stycznia 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z  rozstrzygnięciem Komisji ds. protestu z dniem 23 stycznia 2020 r. następuje wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020.

 

Informacja z 16 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, oraz dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie, o kwotę około 4,9 mln PLN, do łącznej wysokości 23.225.817,61 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 562.26 KB)

 

Informacja z 16 grudnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 562.68 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 290.35 KB)

 

Informacja z 31 października 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 509.82 KB)

 

Informacja z 22 października 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie (pdf, 271.8 KB)

Informacja z 7 października  2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK. 07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy  Działanie 7.4  Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 258.61 KB)