Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 – Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (pdf, 221.72 KB)