Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 26 maja 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 (docx, 60.81 KB)

 

Informacja z 13 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 ogłoszonego w dniu 29.08.2019r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości do łącznej wysokości 91 898 539,54 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Skorygowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. (doc. 216.5 KB)

 

Informacja z 22 lutego 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 (docx, 114.95 KB)

 

Informacja z 7 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 5 stycznia 2021r.

W związku z rezygnacją z popisania umowy o dofinansowanie projektu przez jednego z Wnioskodawców i tym samym uwolnieniem środków finansowych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wybraniu do dofinansowania kolejnego Wnioskodawcy z Listy. W związku z powyższym w załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczościListę projektów (docx, 217 KB)

 

Informacje z 9 października 2020 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 ogłoszonego w dniu 29.08.2019r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości do łącznej wysokości 88 037 833,20 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PDF, 590.71 KB)

 

Informacja z 6 października 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 327.25 KB)

 

Informacja z 28 lipca 2020 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 ogłoszonego w dniu 29.08.2019r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, o kwotę około 40,5 mln PLN (pierwsze zwiększenie alokacji - 27 mln PLN), do łącznej wysokości 83 542 475,48 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 734.19 KB)

 

Informacja z 15 lipca 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku z uznaniem protestu dot. oceny formalno-merytorycznej oraz zwiększonym limitem środków dostępnych na działaniu wynikającym m.in. ze zmiany kursu euro,  zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PDF, 596.32 KB)

 

Informacja z 19 maja 2020 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku z uznaniem protestów dot. oceny formalno-merytorycznej oraz zwiększonym limitem środków dostępnych na działaniu wynikającym m.in. ze zmiany kursu euro,  zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  (pdf, 698.18 KB)

 

Informacje z 26 lutego 2020 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM / RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 ogłoszonego w dniu 29.08.2019r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, o kwotę około 27 mln PLN, do łącznej wysokości 69 035 247,50 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).    

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 750.37 KB)

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PDF, 750.22 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 (PDF, 427.68 KB)

 

Informacja z 23 grudnia 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 491.48 KB)

 

Informacja z 26 listopada 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, Działanie nr 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 302.37 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS