Informacja z 18 marca 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania oraz informację dotyczącą składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 – pomoc de minimis).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 (PDF, 309.49 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19w ramach konkursu – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 (PDF, 142.42 KB)

Informacja z dnia 13.01.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19  (PDF 174 KB)