Informacja z dnia 07.10.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 208/4202/20 z dnia 6 października 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, postanowił wybrać do dofinansowania zgodnie z kolejnością na liście rankingowej dwa projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0183/20 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bonus-Plus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac B+R” (Wnioskodawca - Bonus-Plus Sp. z o.o.) oraz nr RPPK.01.04.01-18-0197/20 „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” (Wnioskodawca - Signum Pracownia Reklamy s.c.).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje uaktualnioną informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 (PDF 355 KB)


Informacja z dnia 25.08.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację dotyczącą składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 – regionalna pomoc inwestycyjna).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 354 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (PDF 105 KB)

Informacja z dnia 11.05.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP. (PDF 366 KB)