Informacja o projektach pozakonkursowych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-031/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.1 (pdf, 313.71 KB)