Informacja z 22 kwietnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 56.76 KB)

 

Informacja z 29 stycznia 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00.IP.01-18-049/20, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (docx, 68.59 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (doc, 86 KB)

 

Informacja z 7 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 19 sierpnia 2020r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 31 stycznia 2021r.

 

Informacja z 2 grudnia 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (doc, 70 KB)

 

Informacja z 19 października 2020 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 (pdf, 243.42 KB)