Informacja z 2 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 66.17 KB)

 

Informacja z 24 czerwca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 69.01 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.83 KB)

 

Informacja 18 maja 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono termin oceny projektów wniosków o dofinansowanie – etap IV – negocjacje – do 25 czerwca 2021r. w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020 r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Informacja z 20 kwietnia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 68.88 KB)

 

Informacja z 15 kwietnia 2021 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 138.41 KB)

 

Informacja z 19 marca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 111.84 KB)2

 

Informacja z 2 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca terminu oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 19 marca 2021r.

 

Informacja z 29 stycznia 2021 r.

List projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 70,5 KB)

 

Informacja z 8 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy termin oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze względu na problemy proceduralne związane między innymi z wystąpieniem COVID-19 do dnia 4 lutego 2021r.

 

Informacja z 17 grudnia 2020 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.47 KB)

 

Informacja z 30 listopada 2020 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 64.13 KB)