Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach naboru nr RPPK.08.08.00.IP.01-18-054/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx;57.83 KB)

 

Informacja z 15 lipca 2021 r.

Informacja dot. zwiększenia kwoty na realizację projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-0054/20

W związku z brakiem zainteresowania naborem nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-0053/20 dla projektów realizowanych w formule ryczałtowej, a jednoczenie liczbą wniosków o większej wartości złożonych w ramach naboru nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-0054/20 Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Jednocześnie kwota alokacji przeznaczona na konkursy w ramach Działania 8.8 nie została przekroczona.

 

Informacja z 29 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.41 KB)

 

Informacja z 24 czerwca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 68.13 KB)

 

Informacja z 22 czerwca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20, Działanie 8.8 (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 70.61 KB)

 

Informacja z 18 maja 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono termin oceny projektów wniosków o dofinansowanie – etap IV – negocjacje do 21 czerwca 2021 roku w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020 r. konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Informacja z 14 kwietnia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 47.32 KB)

 

Informacja z 12 kwietnia 2021 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx 63.18 KB)

 

Informacja z 15 marca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (doc, 76 KB)

 

Informacja z 2 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca terminu oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu  18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 15 marca 2021r.

 

Informacja z 27 stycznia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP-18-054/20, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  (docx, 73 KB)

 

Informacja z 8 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy termin oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020 r. konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze względu na problemy proceduralne związane między innymi z wystąpieniem COVID-19 do dnia 4 lutego 2021 r.

 

Informacja z 30 listopada 2020 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20, Działanie nr 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 64.76 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS