Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 68.1 KB)

 

Informacja z 7 lipca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekty realizowane w formule ZIT( docx, 70.59 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (docx, 91.23 KB)

 

Informacja z 29 czerwca 2021 r.

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż konkurs numer RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostanie rozstrzygnięty w lipcu 2021r.

 

Informacja z 19 kwietnia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 61.04 KB)

 

Informacja z 7 kwietnia 2021 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 60.82 KB)

 

Informacja z 9 marca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (doc, 88.5 KB)

 

Informacja z 29 stycznia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 72.5 KB)

 

Informacja z 20 stycznia 2021 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 7.7 (docx, 64.96 KB)