Informacja z 30 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca dotycząca rozstrzygnięcia konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21.Informacja uzupełniająca dotycząca rozstrzygnięcia konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21.

W konkursie RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 najwyższą ilość punktów uzyskał projekt, który w ocenie KOP nie wymagał negocjacji i angażuje środki dostępne na ten cel alokacji. Z uwagi na specyfikę konkursu, który miał na celu wyłonienie jednego operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim, odstąpiono od  etapu negocjacji.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21(docx,116.19 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 116.19 KB)

 

Informacja z 23 lutego 2021 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 (docx, 69.47 KB)

 

Informacja z 16 lutego 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (docx, 69.27 KB)