Informacja z 12.10.2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
pobierz plik (pdf, 123.96 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.05.01.00-IZ-00-18-019/21
pobierz plik (pdf, 126.68 KB)

 

 

Informacja z 27.09.2021 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej
pobierz plik (PDF, 147.61 KB) 

Informacja z 26.08.2021 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21
Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich
pobierz plik (PDF, 134.98 KB)

Informacja z  22.07.2021 r.

Informacja zawierająca wynik weryfikacji warunków formalnych w ramach naboru nr RPPK.05.01.00-IZ.00-08-019/21

pobierz plik (PDF 133 KB)