Informacja z 14 października 2021 r.

Informacja z dnia 13.10.2021 r. dotycząca wyników oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020, informuje, że w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po zakończeniu oceny  formalno-merytorycznej  żaden z ocenianych przez Komisję Oceny Projektów wniosków nie został skierowany do etapu negocjacji.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.86 KB)

 

Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 67.52 KB)