Informacja z 23 maja 2022 r.

Informacja dot. składu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP-18-061/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 60.86 KB)

Informacja z 3 marca 2022 r.

Informacja dotycząca wyników oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 informuje, że w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej żaden z ocenianych przez Komisję Oceny Projektów wniosków nie został skierowany do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF i nie uzyskał dofinansowania.

 

Informacja z 12 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca terminu oceny projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego 29 października 2021r.  konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 4 marca 2022 r.

 

Informacja z 4 stycznia 2022 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 67.49 KB)

 

Informacja z 22 grudnia 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.9 KB)