Informacja z 26 kwietnia 2022 r.

Informację o podpisanych umowach w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.2 (docx, 73.65 KB)

 

Informacja z 18 marca 2022 r.

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22 Działanie 7.2 (docx, 68.4 KB)