Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 22 listopada 2016 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 (PDF, 486.01 KB)

Informacja z 29 lipca 2016 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w dniu 21.10.2015 roku, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości o kwotę ok. 62 mln PLN, do łącznej wysokości 127 335 755,42 PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 217) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania. 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Działanie 7.3 (PDF, 303.62 KB)

Informacja z 29 lipca 2016 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Działanie 7.3 (PDF, 303.54 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15

(PDF, 263.28 KB)

Informacja z dnia 16 marca 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z uwzględnieniem protestu od wyników oceny formalnej - jeden wniosek o dofinansowanie został skierowany do oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15.

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości (PDF, 198 KB)

Informacja z dnia 4 lutego 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PDF, 322 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS