Informacja z 19 lipca 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS/PCPR (pdf, 436 KB)

Informacja z 12 września 2016 r.

W związku ze zmianą kwoty dofinansowania jednego z projektów, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS/PCPR (PDF, 342 KB)

 

Informacja z 29 lipca 2016 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  (PDF 276.24 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów powołanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia Nr 7/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nrRPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 (PDF, 143.78 KB)

 

Informacja z 29 lutego 2016 r. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15, Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS/PCPR.

Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 (PDF, 258 KB)