Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 15 lipca 2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15 zawierająca skorygowane wartości dofinansowania w 3 pozycjach

(PDF 224.21 KB)

Informacja z 9 czerwca 2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

(PDF 223,99 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (PDF, 312 KB)

Korekta informacji z dnia 7 czerwca 2016

Informujemy, że w informacji z dnia 7 czerwca 2016 r. dotyczącej Wyników oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15, w wyniku omyłki pisarskiej błędnie przyporządkowano liczbę punktów dla projektów Powiatu Jasielskiego. Ww. omyłka nie wpływa na ostateczne wyniki przedmiotowego naboru.

Skorygowane wyniki oceny merytorycznej  (PDF 177,76 KB)

Informacja z 7 czerwca 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15)

Wyniki oceny merytorycznej wniosków (PDF 177,15 KB)

Informacja z 7 kwietnia 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projektach, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,  konkurs nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (PDF, 396 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS