Informacja z dnia 13 lipca 2016 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-004/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.2 (PDF, 391 KB)

Informacja z dnia 7 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-004/16 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Zestawienie z informacją o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania

(PDF 275,69 KB)