Informacja z 21 września 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem protestu w wyniku procedury odwoławczej oraz dostępnością alokacji przeznaczonej na konkurs RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 spowodowanej odmową podpisania umowy przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 (pdf, 480.93 KB)

 

Informacja z 9 sierpnia 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem protestu w wyniku procedury odwoławczej, kolejny raz zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 394.39 KB)

Informacja z 2 sierpnia 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem protestów w wyniku procedury odwoławczej, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 479.29 KB)

 

Informacja z 30 czerwca 2017 r.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów oraz przywróceniem do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w wyniku procedury odwoławczej, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 477.95 KB)

 

Informacja z 17 maja 2017 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych o kwotę 4 903 124,60  PLN, do łącznej wysokości 19 903 124,60  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF, 459.32 KB)

 

Informacja z 17 maja 2017 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.3  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 459.35 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF, 329.9 KB)

 

Informacja z 25 października 2016 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (PDF, 338 KB)

 

Informacja z 10 października 2016 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (PDF, 525 KB)