Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 16 sierpnia 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, uzupełniona po pozytywnie rozparzonych protestach od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 (PDF, 334.08 KB)

Informacja z 2 czerwca 2017 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w dniu 15 lipca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych do kwoty 25 000 000 PLN, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-010/16 - po zwiększeniu alokacji (PDF, 396.41 KB)

 

Informacja z 2 czerwca 2017 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w dniu 15 lipca 2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-010/16 (PDF, 396.49 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (PDF, 327.39 KB)

 

Informacja z 25 stycznia 2017 r.

Informacja dotyczaca projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (PDF, 241.1 KB)

 

Informacja z 15 listopada 2016 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów w ramach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (PDF, 308.73 KB)

 

Informacja z 10 października 2016 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (PDF, 355 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS