W dniu 19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 98/2311/19 zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany, dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19, polegają na dostosowaniu § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wprowadzają uproszczenie dla beneficjentów polegające na rezygnacji z obowiązku publikacji ofert na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy z treści obowiązującej umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, a Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

W związku z powyższym informujemy, iż wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu osi priorytetowej I ,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka’’ działania 1.2 ,,Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typu projektu ,,Prace B+R’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (Nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19) został zaktualizowany o powyższe zmiany i przyjmuje brzmienie jak poniżej:

wzór umowy zgodnie z Uchwałą ZWP z dnia 19 listopada 2019 r. uwzględniający zapisy wynikające ze specyfiki konkursu (PDF 492 KB)

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19

Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020

Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 83 KB)

Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych (DOC 73 KB)

Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie  (DOC 79 KB)

Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej beneficjenta (DOC 74 KB)

Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej (DOC 104 KB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 210 KB)

Harmonogram płatności (XLSX 53 KB)

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 55 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 59 KB)

Pełnomocnictwo  (DOC 88 KB)