Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjął uchwałę Nr 142/3194/20 w sprawie uruchomienia na określonych warunkach systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osi Priorytetowej I  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Zgodnie z przywołaną powyżej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego przekazanie i rozliczenie dofinansowania w ramach niniejszego działania w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenia przyjęte w § 7 umowy o  dofinansowanie za wyjątkiem terminu rozliczenia zaliczki. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub w kilku transzach, środki w formie zaliczki nie mogą przekroczyć 60 % dofinansowania projektu (zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie).
Wymienione powyżej warunki uruchomienia i rozliczenia zaliczki zostały uwzględnione we wzorze umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 – Edycja V (Nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19), który przyjmuje brzmienie jak poniżej:

Do pobrania:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 199 KB)

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R - nr: RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19

1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020.
2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 82,5 KB)
3. Harmonogram płatności (XLSX 53 KB)
4. Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)
5. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 55 KB)
6. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)
7. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 78,5 KB)
8. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Beneficjenta (DOC 74 KB)
9. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 212 KB)
10.Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej (DOC 104 KB)
11.Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych (DOC 72,5 KB)
12.Oświadczenie o tożsamości dokumentów (DOCX 74 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS