Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.

W związku z tym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IZ RPO WP 2014-2020” lub „Administrator”, uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych pn.”Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014-2020”, na jakich będzie się ono odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 5 pkt 7 RODO - kontakt:

IZ RPO WP 2014-2020 informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Administrator informuje także, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 747 67 09, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu IZ RPO WP 2014-2020 pozyskuje Pani/Pana dane i na jakiej podstawie prawnej może je wykorzystywać:

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach KM RPO WP 2014-2020 jest wykonywanie przez członków, zastępców członków zadań w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WP 2014-2020.

Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 10 RODO, w związku z pełnieniem przez Administratora funkcji IZ RPO WP 2014-2020, wynikającej z:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
    oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;

  2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.) dalej „ustawa wdrożeniowa”.

W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych - IZ RPO WP 2014-2020 nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Komu IZ RPO WP 2014-2020 może przekazać Pani/Pana dane:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom zaangażowanym w szczególności w: proces ewaluacji RPO WP 2014-2020.

Imienna lista obejmująca członków Komitetu, zastępców członków, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej IZ RPO WP 2014-2020 (rpo.podkarpackie.pl) i podlega bieżącej aktualizacji.                  

Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane:

Dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych będą przetwarzane do czasu zatwierdzenia końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WP 2014-2020. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U.2017.217, ze zm.).

Jakie ma Pani/Pan prawa:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych, mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych
w szczególności do:

  1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;

  2. celów archiwalnych w interesie publicznym:

    - jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach zbioru danych - osobom, których dane są przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych
    - nie przysługuje prawo do usunięcia tych danych ani ich przenoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z funkcji członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana ze Składu KM RPO WP 2014-2020, a tym samym oznacza utratę możliwości głosowania w posiedzeniach KM RPO WP 2014 jak również wykonywania innych zadań związanych z monitorowaniem realizacji programu w ramach RPO WP 2014-2020.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon kontaktowy 22 860 70 86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS