Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

20 grudnia 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działań 7.2, 7.3, 7.4 osi priorytetowej VII – Regionalny Rynek Pracy,
  • kryteriów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT, w tym dla działania 7.7, 8.7, 8.8, 8.9,
  • działań 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 osi priorytetowej VIII – Integracja Społeczna,
  • działań 9.3, 9.4 oraz poddziałań 9.6.1 i 9.6.2 osi priorytetowej IX – Jakość edukacji
    i kompetencji w regionie.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje nt. postępu realizacji RPO WP
2014-2020. Przedmiotem posiedzenia była również aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano także wyniki ekspertyzy pn.  „Analiza zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody”.

 Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego, przy którym znajdują się Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego, przy którym znajdują się Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Na zdjęciu widoczni są także pozostali uczestnicy obrad.

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS