Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

17 czerwca 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad było przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2018.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

 • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
  • poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
 • kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
 • osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, w szczególności dla:
  • działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
  • działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie,
  • działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
  • działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – ZIT,
  • działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
   – ZIT,
 • osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, w szczególności dla:
  • działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano informacje nt. stanu realizacji projektów pozakonkursowych EFRR i EFS z zakresu Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach RPO WP 2014-2020. Przedstawiona została również informacja nt. planowanych zmian RPO WP 2014-2020 w związku z przeglądem śródokresowym Programu.

Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego, przy którym znajdują się Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Przedstawicielka Komisji Europejskiej. Na mównicy prezentacje wygłasza Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz pozostałych uczestników spotkania.

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS