Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

17 października 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
    • działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia,
    • działania 5.1 Infrastruktura drogowa,
  • osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, w szczególności dla:
    • działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
    • działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020. Przedstawiona została również informacja nt. planowanych zmian RPO WP oraz raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS