Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

11 grudnia 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
    • działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
    • działania 5.1 Infrastruktura drogowa,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działania 7.2 osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy,
  • działań 9.3, 9.6 osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podczas obrad zatwierdzono propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz przyjęto stanowisko Komitetu Monitorującego dotyczące sieci ciepłowniczych w ramach RPO WP 2014-2020, w związku
z trwającą procedurą notyfikacji pomocy do KE. Zaprezentowano również informacje nt. stanu prac nad perspektywą finansową UE 2021-2027, w tym RPO WP 2021-2027 oraz informacje nt. realizacji Strategii Komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 oraz planu działań promocyjnych na rok 2020.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS