Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

19 lutego 2020 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działania 7.7 osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy,
  • działań 8.7, 8.8, 8.9 osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna.

Ponadto, rozwiązane zostały grupy robocze funkcjonujące w ramach KM RPO WP 2014-2020:

  • grupa robocza ds. zdrowia,
  • grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju i energii,
  • grupa robocza ds. ZIT oraz MOF.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz informacje nt. stanu prac nad perspektywą finansową UE 2021-2027, w tym RPO WP 2021-2027 – z punktu widzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawiona została także informacja nt. doświadczeń Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście realizacji projektów w formule ZIT.

W posiedzeniu wzięło udział dwóch Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020, którzy przedstawili charakterystykę realizowanych projektów. Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie zaprezentował informację nt. projektu pn. Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy realizowanego w ramach dz. 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego przedstawiła projekt pn. Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny realizowanego w ramach dz. 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XX posiedzenia Komitetu Monitorującego, przy którym znajdują się Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  Na mównicy prezentacje wygłasza Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Na zdjęciu znajdują się również pozostali uczestnicy obrad.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS