Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Formalne prace nad kształtem Kontraktów Terytorialnych dla poszczególnych województw rozpoczęły się na początku lipca 2014 roku.

9 lipca 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przesłało drogą mailową pierwszą roboczą wersję Stanowiska negocjacyjnego dla województwa podkarpackiego, która stała się wyjściowym dokumentem (wzorem) do opracowania przez stronę samorządową wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego".

28 lipca 2014 r. MIiR także drogą mailową przesłało do konsultacji roboczą wersję wzoru Kontraktu terytorialnego w którym zaproponowano wspólne cele rozwojowe dla wszystkich województw oraz zobowiązano wszystkie województwa do przesłania do 15 sierpnia br. wstępnych stanowisk negocjacyjnych z propozycjami przedsięwzięć / projektów priorytetowych.

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 383/9127/14 w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego", która w tym samym dniu przesłana została do MIiR.

29 sierpnia 2014 r. samorząd województwa realizując obowiązek wynikający z art. 14n ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) przeprowadził w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego konferencję konsultacyjną, której celem było wyrażenie opinii przez zainteresowane strony w sprawie projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego". W ramach konferencji konsultacyjnej wpłynęło 60 uwag (w tym 26 zgłoszono w trakcie spotkania a 34 nadesłano pisemnie), głównie były to propozycje nowych projektów.

11 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął dwie uchwały w sprawie Kontraktu:

1. Uchwałę Nr 394/9378/14 w sprawie przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego rozpatrzenia uwag zgłoszonych w ramach konferencji konsultacyjnej projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego", która odbyła się 29 sierpnia 2014 r. (załącznik nr 1 i 1a)

2. Uchwałę Nr 394/9379/14 w sprawie ustalenia składu Zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji ze Stroną Rządową Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (załącznik 2)

12 września 2014 r. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przesłało Stanowisko negocjacyjne dla województwa podkarpackiego strony rządowej wraz z zaproszeniem na bilateralne spotkanie negocjacyjne w sprawie Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego. Termin spotkania wyznaczono na 16 września 2014 r. w. MIiR (Załącznik 3 i 3a)

15 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 395/9383/14 w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego". W dokumencie wskazano 12 obszarów tematycznych do objęcia Kontraktem terytorialnym w ramach których zarekomendowano 91 projektów priorytetowych. (Załącznik 4, 4a – 4c)

16 września 2014 r. w MIiR odbyły się negocjacje Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, w trakcie których zarówno strona samorządowa, jak i strona rządowa zaprezentowały swoje stanowiska negocjacyjne. Stronom udało się uzgodnić: cele rozwojowe i ich zakres do objęcia Kontraktem oraz wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych podstawowych i warunkowych (których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych). Wynegocjowano dodanie celu rozwojowego związanego z gospodarką wodno – ściekową oraz rozszerzenie zakresu celu rozwojowego dotyczącego energetyki.

Jednocześnie ustalono, że lista projektów nie stanowi katalogu zamkniętego, będzie uzupełniana o kolejne projekty uzgodnione na dalszym etapie negocjacji. W protokole negocjacyjnym zapisano, że dodatkowych spotkań i ustaleń wymagają obszary: transportu kolejowego i drogowego (konieczność spotkania z GDDKiA), infrastruktury B + R, szkolnictwa wyższego, sportu i turystyki, zdrowia, ICT. Ponadto podkreślono, że ostateczne zapisy dotyczące projektów finansowanych ze środków UE zostaną określone po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych. (Załącznik 5)

7 października 2014 r. strona rządowa przesłała drogą elektroniczną projekt Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w kształcie umowy ramowej. Zdaniem strony samorządowej dokument nie uwzględniał wszystkich ustaleń dokonanych w trakcie spotkania negocjacyjnego i w niewielkim stopniu dostosowany był do specyfiki naszego regionu.

14 października 2014 r. strona samorządowa przesłała na ręce Pani Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju pismo zawierające wykaz proponowanych zmian i uwag do przesłanego projektu Kontraktu wraz z ich uzasadnieniem. Dodatkowo przekazano dokument kontraktu z zaniesionymi propozycjami skorygowanych lub uzupełnionych zapisów (Załącznik 6, 6a – 6f).

17 października 2014 r. strona rządowa przesłała do podpisania przez stronę samorządową „Aneks do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego". Aneks miał zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z art.. 14o ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Równocześnie strona rządowa poinformowała że po podpisaniu Aneksu dokument Kontraktu będący jego załącznikiem zostanie niezwłocznie skierowany na Radę Ministrów.

Załącznikiem do aneksu był projekt Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, w kształcie zaproponowanym przez stronę rządową 7 października 2014 r.

28 października 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 412/9698/14 w sprawie dalszego procedowania nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego (załącznik 7) w której wyraził wolę podpisania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego po przeprowadzeniu ze stroną rządową kolejnej tury negocjacji. Jednocześnie do czasu doprecyzowania przez stronę rządową znaczenia formuły umowy ramowej Kontraktu oraz uzgodnienia przez obie strony tekstu tego dokumentu Zarząd Województwa Podkarpackiego wstrzymał podpisanie „Aneksu do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego" przesłanego przez stronę rządową.

29 października 2014 r. strona samorządowa przesłała na ręce Pani Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju pismo w którym Zarząd Województwa Podkarpackiego poinformował że nie akceptuje wersji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego przygotowanego przez stronę rządową.

Równocześnie podkreślił, że doceniając znaczenie Kontraktu terytorialnego dla rozwoju regionu, oczekuje od strony rządowej kolejnej tury negocjacji i uzgodnień, które pozwolą na przygotowanie dokumentu akceptowanego przez obydwie strony.

Zgodnie z zapisami art. 14 o ust 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) odpowiednio: Rada Ministrów i Zarząd Województwa zatwierdzają wynegocjowany wcześniej kontrakt co oznacza, że wszystkie zapisy dokumentu zostały zaakceptowane przez obie strony w trakcie procesu negocjacji. (załącznik 8)

18 listopada 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego podczas którego stronom wspólnie udało się uzgodnić większość rozbieżnych kwestii. Uzgodnienia dokonane w trakcie II tury negocjacji zapisano w Aneksie nr 2 do protokołu ze spotkania negocjacyjnego. (załącznik 9)

24 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 422/9960/14 w sprawie w sprawie akceptacji aneksów do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. (załącznik 10, 10a – 10c).

28 listopada 2014 r. – na wniosek strony rządowej, Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 423/9975/14 zmieniającą Uchwałę Nr 422/9960/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie akceptacji aneksów do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Do Kontraktu wprowadzono nowe brzmienie zapisów odnoszących się do przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU". Zmiany zaproponowało Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, miały charakter formalny, porządkujący. (załącznik 11)

2 grudnia 2014 r. – Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

Wynegocjowany dokument ma na razie formę umowy ramowej, zawiera uzgodnione cele rozwojowe, których wypełnienie następować będzie poprzez realizację zapisanych w Kontrakcie przedsięwzięć i projektów na terenie województwa podkarpackiego. Kontrakt zawiera także listę przedsięwzięć podstawowych - 25 oraz listę przedsięwzięć warunkowych, których realizacja uzależnione będzie między innymi od dostępności środków finansowych – 28. Należy podkreślić, że lista projektów nie jest jeszcze zamknięta, gdyż część celów rozwojowych nie była jeszcze przedmiotem negocjacji i żaden z negocjowanych obszarów nie został jeszcze zamknięty.

12 grudnia 2014 r. – Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 4/94/14 w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. (załącznik 12)

12 grudnia 2014 r. – Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został podpisany w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego przez Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojciecha Buczaka – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. (załącznik 13)

Po przyjęciu przez Komisję Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych zapisy kontraktu zostaną uzupełnione o zasady oraz kwoty związane z realizacją przedsięwzięć/projektów wpisanych do Kontraktu. W dokumencie znajdą się również zapisy odnoszące się do trybu przekazywania środków finansowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W trakcie planowanych renegocjacji uzgadniane będą kwestie, które na obecnym etapie nie zostały jeszcze ustalone.

Materiał przygotowano w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Oddziale Kontraktu terytorialnego i projektów własnych, w dniu 19.12.2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik 1.pdf[ ]395 kB
Pobierz plik (Załącznik 1a.pdf)Załącznik 1a.pdf[ ]3165 kB
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf)Załącznik 2.pdf[ ]419 kB
Pobierz plik (Załącznik 3.pdf)Załącznik 3.pdf[ ]722 kB
Pobierz plik (Załącznik 3a.pdf)Załącznik 3a.pdf[ ]21 kB
Pobierz plik (Załącznik 4.pdf)Załącznik 4.pdf[ ]348 kB
Pobierz plik (Załącznik 4a.pdf)Załącznik 4a.pdf[ ]7123 kB
Pobierz plik (Załącznik 4b.pdf)Załącznik 4b.pdf[ ]16681 kB
Pobierz plik (Załącznik 4c.pdf)Załącznik 4c.pdf[ ]16170 kB
Pobierz plik (Załącznik 6.pdf)Załącznik 6.pdf[ ]1936 kB
Pobierz plik (Załącznik 6a.pdf)Załącznik 6a.pdf[ ]782 kB
Pobierz plik (Załącznik 6b.pdf)Załącznik 6b.pdf[ ]593 kB
Pobierz plik (Załącznik 6c.PDF)Załącznik 6c.PDF[ ]4611 kB
Pobierz plik (Załącznik 6d.pdf)Załącznik 6d.pdf[ ]2708 kB
Pobierz plik (Załącznik 6e.pdf)Załącznik 6e.pdf[ ]1803 kB
Pobierz plik (Załącznik 6f.pdf)Załącznik 6f.pdf[ ]2693 kB
Pobierz plik (Załącznik 7.pdf)Załącznik 7.pdf[ ]205 kB
Pobierz plik (Załącznik 8.pdf)Załącznik 8.pdf[ ]505 kB
Pobierz plik (Załącznik 9.pdf)Załącznik 9.pdf[ ]485 kB
Pobierz plik (Załącznik 10.pdf)Załącznik 10.pdf[ ]179 kB
Pobierz plik (Załącznik 10a.pdf)Załącznik 10a.pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Załącznik 10b.pdf)Załącznik 10b.pdf[ ]468 kB
Pobierz plik (Załącznik 10c.pdf)Załącznik 10c.pdf[ ]761 kB
Pobierz plik (Załącznik 11.pdf)Załącznik 11.pdf[ ]511 kB
Pobierz plik (Załącznik 12.pdf)Załącznik 12.pdf[ ]11233 kB
Pobierz plik (Załącznik 13.pdf)Załącznik 13.pdf[ ]6574 kB

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS