Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został podpisany w dniu 12 grudnia 2014 r. Przed podpisaniem dokument ten zatwierdziła Rada Ministrów - Uchwała nr 250 z dnia 2 grudnia 2014 r., oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego - Uchwała nr 4/94/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Z uwagi na fakt, że głównym źródłem finansowania podpisanego Kontraktu mają być środki UE pochodzące z programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a w czasie podpisywania Kontraktu programy te nie były jeszcze zatwierdzone przez KE, Kontraktowi nadano formę umowy ramowej. Dokument ten podlegać będzie dalszym negocjacjom oraz uzgodnieniom.

21 stycznia 2015 r. - Minister Infrastruktury i Rozwoju - Pani Maria Wasiakpismem znak DKS-X-736-1-IZG/15, z dnia 21.01.2015 r.przekazała Marszałkom Województw informację nt. konieczności uzupełnienia podpisanych Kontraktów o zapisy dotyczące wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych, oraz o przygotowywanych przez stronę rządową negocjacjach Aneksów do Kontraktów.

29 stycznia 2015 r. – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Pani Iwona Wendel, w imieniu Ministra, pismem znak: DKS-X-736-7-IZG/15, z dnia 29.01.2015 r., przekazała Marszałkom Województw zaproszenie na bilateralne spotkania negocjacyjne. Wraz z pismem, przesłano wzór Aneksu do Kontraktu Terytorialnego, w którym określono wysokość, sposób i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020), propozycje podziału środków z budżetu państwa na współfinansowanie RPO WP 2014 – 2020 oraz informacje o wysokości przyznanych środków Funduszu Pracy z podziałem na lata 2015-2023.

10 lutego 2015 r. - odbyło się spotkanie negocjacyjne otwierające proces uzgodnień, w trakcie którego strona samorządowa zaprezentowała swoją propozycję podziału środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów
w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014 – 2020. Omówiono również wątpliwości oraz zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych przez stronę rządową zapisów projektu Aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

luty – kwiecień 2015 r. - proces negocjacji i uzgodnień kontynuowano w trybie korespondencyjnym, do końca kwietnia br. stronom udało się uzgodnić wszystkie kwestie.

28 maja 2015 r. – przyjęcie przez Komitet Stały Rady Ministrów 16 Aneksów do Kontraktów Terytorialnych (dla wszystkich województw).

30 czerwca 2015 r. zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego przez Radę Ministrów.

4 sierpnia 2015 r. – podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr 80/1857/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

7 sierpnia 2015 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Dokument w imieniu strony rządowej podpisała Pani Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu strony samorządowej Aneks podpisali: Pani Maria Kurowska oraz Pan Wojciech Buczak - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego.

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego określa przede wszystkim wysokość, sposób i warunki przekazywania przez stronę rządową środków finansowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO), w tym zwłaszcza:

1. Środki z budżetu środków Europejskich na realizacje RPO

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego,

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2. Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach RPO

- środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR,

- środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS,

3. Wielkość i podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów,

4. Zobowiązania finansowe strony samorządowej dotyczące RPO WP 2014 – 2020,

5. Warunki współpracy stron w zakresie realizacji RPO WP 2014 – 2020.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS