Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.02-IZ-00-18-001/16, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP,

poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór rozpoczyna się 23 listopada 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Nabór kończy się 28 listopada 2016, o godzinie 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wniosek, który wpłynie po wskazanym terminie, nie będzie rozpatrywany.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosku obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca:

 1. bezpośrednio w PPW pod adresem:

    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

    Departament Wspierania Przedsiębiorczości

    35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego  3a,

lub

 1. w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

          Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

          Kancelaria Ogólna

          35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Wniosek dostarczony na adresy inne niż wyżej wymienione nie będzie rozpatrywany.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest odpowiednio: stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin zakończenia oceny: nie później niż 30 grudnia 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt pn.: „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, wskazany w Wykazie projektów pozakonkursowych, realizowany przez BGK.

Kto może składać wniosek o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie jest Bank Gospodarstwa Krajowego – podmiot wskazany w Wykazie projektów pozakonkursowych.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektu zamieszczono w załączniku nr 5 (DOCX 65,49 KB) do Regulaminu naboru.(DOC 282,5 KB)

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu z EFRR – 85%.

 • Kwota przeznaczona na nabór

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie – maksymalnie 216 467 599,79 zł. (zgodnie z SZOOP).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru. (DOC 282,5 KB)

Inne ważne informacje

Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 r. [1]

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 40, 17 747 61 37 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja naboru:

Regulamin naboru plik do pobrania (DOC 282,5 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 182,81 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe. (DOC 2,52 MB)
 3. Wzór biznesplanu. (DOCX 72,08 KB)
 4. Lista wskaźników. (DOC 81 KB)
 5. Kryteria wyboru projektu. (DOCX 65,49 KB)
 6. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 241 KB)
 7. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 93,5 KB)
 8. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 872,5 KB)

[1]  Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS