Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki

3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe - Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU - Zmiana regulaminu i ogłoszenia o konkursie

Nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 2 marca 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

 • energia wodna (do 5 MWe),
 • energia wiatru (do 5 MWe),
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
 • energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
 • energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
 • energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”, w których beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 3.1 Rozwój OZE tj.:

 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

mogą być partnerem „projektu parasolowego”.

UWAGA:

 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów Działania 3.4.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

120 000 000,00 zł - EFRR

7 884 618,50 Euro / 37 027 745,40 zł według kursu 1 Euro = 4,6962 zł

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

W niniejszym konkursie nie przewiduje się:

 • udzielania dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis na rzecz wnioskodawców (jst, ich związków i stowarzyszeń),
 • zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 514.33 KB) (obowiązujący do dnia 29-11-2021)

Regulamin konkursu (PDF, 411.32 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.08 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.07 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.66 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 52.4 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (PDF, 1.77 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty parasolowe) – październik 2016. (PDF, 1.54 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 248.19 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 217.62 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, (DOCX, 88.65 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX,108.37 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, (DOCX, 95.01 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. (DOCX, 201.28 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10.76 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 10.79 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10.75 MB)
  9.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EUWzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU (DOCX, 201.17 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową)  w terminie do końca grudnia 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Jolanta Gul-Bogacz, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pani Beata Poźniak, tel. 17 747 67 37

Informacji w zakresie kwestii  środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pani Kamil Hulinka, tel. 17 747 69 29

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Zobacz wyjaśnienia dotyczące działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe


 Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.48 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS