Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.

  Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

  • energia wodna (do 5 MWe),
  • energia wiatru (do 5 MWe),
  • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  • energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
  • energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  • energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

 2.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

  Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

 3.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.
 4. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty strategiczne dla MOF, tj. projekty o charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikające z zapisów właściwej dla danego MOF Strategii.
Konkurs nie dotyczy „projektów parasolowych”.

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są wyłącznie gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, mające siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów dla Działania 3.1 RPO WP 2014-2020, tj.

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą,w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,

przy czym gminy MOF powinny pełnić funkcję Lidera projektu.

Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie podmioty wskazane powyżej mające siedzibę na obszarze MOF.

MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;

MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów; MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;

MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko; MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;

MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;

MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

UWAGA:

 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.
 • Zasady ubiegania się o środki w ramach konkursu dla podmiotów z terenów MOF znajdują się w załączniku nr 6 do SZOOP Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR.
 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 zł

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu.

W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 509 KB)

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.09 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.39 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.58 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.68 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.68 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty inne niż parasolowe) . (PDF, 1.85 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 340.06 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 226.56 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, (DOCX, 89.42 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 105.24 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, (DOCX, 102.74 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF. (ZIP, 304.92 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10.76 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,  (ZIP, 10.79 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10.75 MB)

Regulamin konkursu (PDF, 511.45 KB)
Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.09 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.47 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 475.58 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.68 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.68 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (działanie 3.1 Rozwój OZE, projekty inne niż parasolowe) – październik 2016. (PDF, 1.83 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 340.06 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1 Lista sprawdzająca weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przed oceną wniosku, (DOCX, 226.56 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, (DOCX, 89.42 KB)
  7.3 Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 105.24 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF, (DOCX, 102.74 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF. (ZIP, 304.92 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 10.76 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,  (ZIP, 10.79 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 10.75 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca czerwca 2019r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Zobacz Wyjaśnienia dotyczące działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny i konkurs dedykowany dla MOF

 


 Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.48 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS