Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 18 stycznia 2017 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 18 stycznia 2017 r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie konkurs numer RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16.

Niniejsza decyzja podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do nowego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, który został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2017 r.

Jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że nowy konkurs dla Działania 7.6 zostanie ogłoszony niezwłocznie po wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu.


 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie – projekty konkursowe.

 

Termin, od którego można składać wnioski

30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

  1. POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,
  2. organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych,

  3. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie wdrażania programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej w ramach profilaktyki raka piersi i/lub raka szyjki macicy i/lub raka jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.35 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF,437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.17 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 1.21 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17 747 06 53, 17 747 06 61

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC, 155.5 KB).

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16

Wyjaśnienia dotyczące zawierania partnerstw w projektach EFS

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.35 MB)

Załączniki

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS