Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

09.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty

– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

  1. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),
  2. poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
  3. staże i praktyki zawodowe,
  4. szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
  5. subsydiowane zatrudnienie,
  6. refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

92%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 800 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.39 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 434.25 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1.17 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 1.21 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17 747 06 65, 17 747 06 59, 17 747 06 52, 17 747 06 51, 17 747 06 53

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Wyjaśnienia dotyczące zawierania partnerstw w projektach EFS

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego (PDF, 302.09 KB)

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.39 MB)

Załączniki

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS