Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza zmianę Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16
Zmiana dotyczy metody wyliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i poziomu dofinansowania w projektach z zakresu OZE, w których zastosowanie mają przepisy dotyczące zarówno generowania dochodu, jak i pomocy publicznej. Zgodnie ze zaktualizowaną metodą należy odrębnie obliczyć maksymalny poziom wsparcia z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz maksymalny poziom wsparcia z uwzględnieniem dochodu generowanego w ramach projektu a następnie ustalić wysokość wsparcia na poziomie kwoty niższej spośród otrzymanych wartości.
W związku z powyższym zmianie ulegają:

 1. 1. Regulamin konkursu dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny w zakresie:
  1. w § 8 ust. 3 skreśla się zdanie „W niektórych przypadkach może dochodzić do łącznego stosowania ww. metod patrz § 10 ust. 9 Regulaminu”.
  2. § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli spełnione są następujące warunki:
   1. beneficjentem jest przedsiębiorca inny niż mały i średni,
   2. podstawa udzielenia pomocy publicznej objęta jest korektą o wartość inwestycji referencyjnej (art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 6 lit. b) Rozporządzenia KE nr 651/2014),
   3. wartość wydatków kwalifikowanych na zasadach ogólnych jest większa niż 1 000 000 euro,
   4. zdyskontowane przychody > zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji),
   wówczas dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty mniejszej spośród ustalonych metodą obliczenia pomocy publicznej albo metodą dochodów generowanych przez projekt (art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013). Metodologia obliczania wartości wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania została przedstawiona w Studium wykonalności (zał. nr 5 do Regulaminu). Do wyliczeń należy zastosować Arkusz obliczeniowy, który stanowi załącznik nr 20.2d do wniosku o dofinansowanie.”
  oraz załączniki do Regulaminu konkursu:
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP na lata 2014 – 2020,
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020,
 4. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty inne niż parasolowe).

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  dostępne są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

Uzasadnienie zmian:
Regulamin konkursu określa m.in. zasady stosowania ograniczeń wynikających z reguł pomocy publicznej (np. na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych Rozporządzenia KE nr 651/2014) oraz tzw. „luki w finansowaniu” (na podstawie art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013).
W dokumentacji konkursowej, ogłoszonego 25 listopada 2016 r. naboru wniosków, w kwestii sposobu wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania bazowano na metodyce, która  polegała m.in. na konieczności dwukrotnego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych:

 1. ze względu na przepisy dotyczące pomocy publicznej
 2. oraz dochody generowane przez projekt.

Dotychczasowe zapisy wymagają zmiany, gdyż w przypadku zbiegu ww. przepisów wystarczające jest przyjęcie mniejszej wartości dofinansowania wynikającej z zastosowania:

 1. zasad pomocy publicznej albo
 2. „luki w finansowaniu”.

Obecna metoda została potwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju.
Przyjęcie powyższej zmiany nie prowadzi do pogorszenia sytuacji potencjalnych wnioskodawców, gdyż zapewnia jedynie prawidłową interpretację obowiązujących regulacji prawnych w przypadku zbiegu przepisów o pomocy publicznej oraz o dochodach generowanych przez projekt.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem. (PDF, 186.85 KB)
 2. Regulamin konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF, 509.46 KB)
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF, 2.45 MB)
 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020. (PDF, 506.9 KB)
 5. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty inne niż parasolowe). (PDF, 1.8 MB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS