Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 


Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17


Instytucja organizująca nabór informuje, że na mocy uchwały nr 287/5757/17 z dnia 28 marca 2017 roku dla projektu pn. Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa wyznaczony został ostateczny termin złożenia wniosku, który upływa 29 września 2017 r. o godz.15.30.


Wyniki naboru

Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla których skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 1 marca 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – maj 2017 obowiązywał do 29.08.2017

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – grudzień 2017 obowiązuje od 29.08.2017

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:

 1. Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa;
 2. Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega;
 3. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

Kto może składać wnioski?

• Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 1. Województwo Podkarpackie,
 2. Gmina Tarnobrzeg.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załączniku nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

76 594 498,00 PLN obowiązywała do 29.08.2017

84 985 995,55 PLN obowiązuje od 29.08.2017

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju.

 • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla każdego projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie z zapisami SZOOP – 5 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin naboru (PDF, 353.98 KB) obowiązywał do 29.08.2017

Regulamin naboru  (PDF, 353.64 KB) obowiązuje od 29.08.2017 do 7.11.2017

Regulamin naboru (PDF, 354.14 KB) obowiązuje od 7.11.2017

Załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 191.78 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.44 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 410.3 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (PDF, 532.63 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP. 1.01 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura drogowa, styczeń 2017 r. (PDF, 1,8 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 196.73 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, (PDF, 189.22 KB)
  7.2. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (PDF, 329.69 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, (PDF, 173.18 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa. (PDF, 148.45 KB)
 9. Wzór uchwały w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego.
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP, 11.03 MB)
  9.2 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 11.06 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do naboru projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w następujących terminach:
  1. Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa -
   do końca grudnia 2019 r.; 
  2. Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega -
   do końca marca 2020 r.;
  3. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc -
   do końca grudnia 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Teresa Chlebek, tel. 17 747 66 42
 • Pan Agnieszka Rudy, tel. 17 747 66 42

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31.
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna


 Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.08 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS