Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki naboru

Aktualizacja z 27 marca 2017 r.

Uwaga!

Od dnia 27 marca 2017 r. obowiązuje nowa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0, z dnia 1 marca 2017 r. Zmiana dotyczy podejścia do kwestii wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w zakresie projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym i ma wpływ na sposób obliczania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w tego typu projektach. Prosimy zapoznać się z instrukcją przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0 z dnia 1 marca 2017 r. (PDF, 1.14 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0 z dnia 1 marca 2017 r. dostosowana do osób ze specjalnymi potrzebami (PDF, 1.54 MB)

 

Aktualizacja z 3 marca 2017 r.

Uwaga!

W związku ze zidentyfikowanymi  w Regulaminie Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 omyłkami pisarskimi Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

 1. w punkcie 3.10.2 Kwoty ryczałtowe, kurs euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4,331 a nie jak wskazano 4,4141;
 2. w załączniku nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełniania wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.2.1 a nie jak wskazano 2.1.1.

Wzór załącznika z prawidłowym odniesieniem (DOCX, 187.86 KB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 –Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Termin, od którego można składać wnioski

15.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

05.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 3, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia praktycznego
 2. szkoła lub placówka kształcenia praktycznego,
 3. inny podmiot niż ww. wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 2. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.34 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 PDF, 17.88 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (PDF, 19.61 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 850 92 87, 17 850 92 94, 17 850 92 92

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.34 MB)

Załączniki:

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 437.2 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.22 MB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 57.53 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 282.5 KB)

Załącznik 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych (DOC, 83 KB)

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 PDF, 17.88 MB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (PDF, 19.61 MB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (DOC, 583 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (DOC, 69 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (DOC, 69.5 KB)

Załącznik 11 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (PDF, 429.54 KB)

Załącznik 12 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 87 KB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 587.5 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (DOC, 93.5 KB)

Załącznik 15 Wzór protestu (DOCX, 27.21 KB)

Załącznik 16 wersja obowiązująca od 3.03.2016 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełniania wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu (DOCX, 187.86 KB)

Załącznik 16 - wersja archiwalna Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełniania wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu (DOCX, 501.57 KB)

Załącznik 17 Zestawienie szkół objętych wsparciem w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 (PDF, 247.58 KB)

Załącznik 18 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie – sesja styczeń/luty 2016 (PDF, 954.93 KB)

Załącznik 19 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie – sesja maj/czerwiec/lipiec 2016 (PDF, 1023.66 KB)

Załącznik 20 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie – sesja sierpień/wrzesień/październik 2016 (PDF, 442.99 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS