Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-013/17 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

20.02.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

03.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% - środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 447 847,00 zł

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja naboru (PDF, 620.04 KB)

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17 747 06 58, 17 747 06 62, 17 747 06 63,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Dokumentacja naboru (PDF, 620.04 KB)

Załączniki

Załącznik 6.1.1 Ramowy Plan Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 7.2 na rok 2017 (PDF, 387.88 KB)

Załącznik 6.1.2 Kryteria wyboru projektów zatwierdzone Uchwałą nr 55/VIII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. (PDF, 562.45 KB)

Załącznik 6.1.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF, 689.81 KB)

Załącznik 6.1.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS (PDF, 434.25 KB)

Załącznik 6.1.5 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 100 KB)

Załącznik 6.1.6 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 81.19 KB)

Załącznik 6.1.7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku (DOC, 61 KB)

Załącznik 6.1.8 Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP w 2017 roku w województwie podkarpackim (PDF, 181.07 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS