Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 25 kwietnia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2)   w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Wnioski dostarczone pod adres inny niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest stempel odpowiednio: Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu. (DOC 416,5 KB)

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 lipca 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wsparcia będzie zakup w jednostkach naukowych usług doradczych lub naukowo-badawczych związanych z:

 • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
 • opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6  (DOC 350 KB) do Regulaminu konkursu. (DOC 416,5 KB)

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 4 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu. (DOC 416,5 KB)

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu do 30 kwietnia 2018 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 21 Regulaminu konkursu. (DOC 416,5 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06, 17 747 61 37, 17 747 61 24, 17 747 61 53 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonu: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu  plik do pobrania: (DOC 416,5 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 180,96 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje. (DOCX 1,8 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje. (ZIP 611,33 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje. (DOC 317 KB)
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu. (DOCX 69,75 KB)
 6. Kryteria formalno-merytoryczne w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014 –2020 (jednoetapowa procedura oceny), działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje. (DOC 350 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 396 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (ZIP 23,4 MB) Uwaga. Zmiana wzoru umowy.
 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (DOC 212 KB)
 10. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 846 KB)

Zakres zmian załącznika nr 8 plik do pobrania (DOCX 17 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS