Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki naboru

Aktualizacja z 27 marca 2017 r.

Uwaga!

Od dnia 27 marca 2017 r. obowiązuje nowa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0, z dnia 1 marca 2017 r. Zmiana dotyczy podejścia do kwestii wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w zakresie projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym i ma wpływ na sposób obliczania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w tego typu projektach. Prosimy zapoznać się z instrukcją przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0 z dnia 1 marca 2017 r. (PDF, 1.14 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 – wersja 2.0 z dnia 1 marca 2017 r. dostosowana do osób ze specjalnymi potrzebami (PDF, 1.54 MB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 –Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Termin, od którego można składać wnioski

31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

 • organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
 • szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma charakter pilotażowy i jest ukierunkowany na przetestowanie rozwiązań wspierających ścisłe powiązanie zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy. W związku z powyższym projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu obligatoryjnie muszą spełniać następujące warunki:

 1. projekt musi zakładać otwarcie kształcenia w nowym zawodzie ewentualnie weryfikację i modernizację kształcenia w zawodzie już nauczanym w danej szkole, a w ramach projektu nie można finansować działań dotyczących innych kierunków, w tym wsparcia dla uczniów innych kierunków,
 2. projekt musi być realizowany w partnerstwie z przynajmniej jednym potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności może być zainteresowany zatrudnieniem absolwentów nowoutworzonych lub zmodernizowanych kierunków kształcenia, zaś pracodawca – partner projektu musi objąć ten kierunek swoim patronatem,
 3. projekt musi zakładać powstanie programów nauczania wypracowanych w ścisłej współpracy z partnerem,
 4. projekt musi zakładać objęcie praktykami/stażami u pracodawcy – partnera zarówno nauczycieli i uczniów w minimalnym wymiarze 160 godzin dla nauczycieli i 300 godzin dla uczniów,
 5. projekt musi zakładać udział pracodawców – partnerów w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach utworzonych/zmodyfikowanych,
 6. projekt musi zawierać diagnozę wskazującą na zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, których nauczanie szkoła zamierza otworzyć lub zmodernizować, a zapotrzebowanie to powinno wynikać z konkretnych badań, analiz, prognozy dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez praktyki lub staże u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła;
 2. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1. praktyki zawodowe organizowane u pracodawców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
  2. staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami;
  3. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez m.in.:
  1. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego;
  2. wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół modułowego systemu kształcenia zawodowego;
  3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu nauczania;
 4. rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:
  1. włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, ckziu, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;
  2. tworzenie klas patronackich w szkołach;
  3. współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
  4. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;
  5. współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi (wsparcie programowe ze strony uczelni, wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zwiększenie dostępu uczniów/uczennic szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do nowoczesnych technik i technologii będących w dyspozycji uczelni wyższych itp.);
  6. współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy;
  7. promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.34 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 17.88 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (PDF, 19.61 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 850 92 94, 17 850 92 92, 17 850 92 87

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.34 MB)

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS