Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA

Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – wrzesień 2017 r.

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może złożyć wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF. Nabór nie dotyczy „projektu parasolowego”.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

22 857 966,00 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 9 Regulaminu naboru.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie ze zgłoszeniem propozycji projektu w ramach trybu pozakonkursowego RPO WP 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i obowiązującym w dniu przyjęcia Regulaminu naboru.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin naboru. (PDF, 508.42 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 170.97 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.14 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 501.14 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania ma środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie (DOCX,50.24 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 2.16 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekt inny niż parasolowy) – marzec 2017.  (PDF, 1.8 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekt inny niż parasolowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 251.92 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 82.86 KB)
  7.2. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX. 108.25 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:
  8.1. Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 59.61 KB)
  8.2. Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. (DOCX, 68.61 KB)
 9. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  9.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 68.9 KB)
  9.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. (DOCX, 111.93 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 11.32 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

 • Pani Jolanta Gul-Bogacz, tel. 17 773 60 20
 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyjaśnienie dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Informacja dotycząca sposobu podawania wartości wskaźników produktu i rezultatu -  http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/1330-informacja-dotyczaca-sposobu-podawania-wartosci-wskaznikow-produktu-i-rezultatu

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS