Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-002/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 1 - Rozwój form małej retencji, typ projektu 2 - Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3 - Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi, typ projektu 5 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od 22 maja 2017 r. do 05 czerwca 2017 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez kuriera traktowane jest jak doręczenie osobiste.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów. Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, określonego w SZOOP i prowadzony jest dla następujących typów projektów:
typ projektu 1 - Rozwój form małej retencji w zakresie:

 1. budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa obiektów małej retencji w szczególności: zbiorników retencyjnych posiadających retencję powodziową wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, zbiorników wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych,
 2. budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 3. budowa polderów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 4. odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych wraz z wykupem niezbędnych terenów,
 5. zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji w zakresie form małej retencji - jako element większego projektu,
 6. budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) retencji kanałowej ograniczającej szybki odpływ wód z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.

typ projektu 2 - Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w zakresie:

 1. rozbudowy, przebudowy i/lub zakupu wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów – w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 2. budowy nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
 3. rozbiórki obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej,

pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE – zgodnie z mapami ryzyka powodziowego.

typ projektu 3 - Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

typ projektu 5 - Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, w zakresie

 1. sieci stałej obserwacji naziemnej (systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów: maszty, detektory, urządzenia przesyłu i obróbki danych, urządzenia alarmowe, systemy i wyposażenie monitoringowe),
 2. zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej, przenośnych środków i sprzętu gaśniczego dla służb Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych,
 3. wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,
 4. oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów (bez budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg),
 5. zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),
 6. budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasów.

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie:

- zakresie projektów typu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi uprawnieni są:

 1. Wojewoda Podkarpacki,
 2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
 3. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 4. Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W zakresie pozostałych typów projektów (tj. nr 1, nr 2 i nr 5) uprawnieni są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. spółki wodne i ich związki,
 4. parki narodowe i krajobrazowe,
 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 6. organy administracji rządowej,
 7. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 000 000,00 PLN

1. Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

2. Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy

3. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP : 30 000 000 PLN (dla projektów typu 2)

5. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych,

6. Minimalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

7. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 474.8 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 193.25 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.44 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 1.44 MB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX, 59.55 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 59.55 KB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, marzec 2017r. (ZIP, 1.66 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 1.15 MB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej weryfikacji technicznej, (ZIP, 73.64 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, (ZIP, 245.68 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 305.88 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, (ZIP, 290.14 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. (ZIP, 433.95 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
  9.1 Wzór umowy. (ZIP, 10.69 MB)
  9.2 Wzór porozumienia. (ZIP, 10.72 MB)
  9.3 Wzór decyzji. (ZIP, 10.68 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie.

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Justyna Lipińska, tel. 17 747 65 72
 • Pan Józef Paśko, tel. 17 747 65 10

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS