Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17

oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 czerwca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 października 2017 31 stycznia 2018  30 marca 2018 do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a

lub

2) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Wnioski dostarczone pod adres inny niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest stempel odpowiednio: Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 stycznia 2018 r. 30 kwietnia 2018 r.  31 lipca 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 (DOC 282 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi :

 • dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych tej części.
 • dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.
 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu do 31 października 2020 r. 31 stycznia 2021 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 24 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06, 17 747 61 37, lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonu: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z ocena oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu obowiązujący od 30.01.2018 plik do pobrania (DOC 337 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 184.55 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (DOCX 1.81 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (ZIP 1.01 MB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. (ZIP 185 KB) Uwaga. Zmiana załącznika.
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. (DOC 263.5 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych. (DOC 282 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 118 KB)
 9. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych. (PDF 349.93KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (ZIP 16.3 MB) Uwaga.Zmiana załącznika.
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (ZIP 189 KB) Uwaga. Zmiana załącznika.
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 871.5 KB)
 13. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX 79.78 KB)

Zakres zmian załącznika nr 10 plik do pobrania (DOCX 16 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 30.01.2018 plik do pobrania (DOC 52 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 17.10.2017 plik do pobrania (DOC 337 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 17.10.2017 plik do pobrania  (DOC 31 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 16.10.2017 plik do pobrania (DOC 338 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS