Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

jak również Oddziały Zamiejscowe WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),
 2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:
  1. wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:
   • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (Dz. U. 2013, poz. 532),
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
   • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
  2. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
   • realizację projektów edukacyjnych w OWP,
   • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,
   • realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,
   • wdrożenie nowych form i programów nauczania,
   • tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. wydłużenie godzin pracy OWP;
 5. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy
  z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:
  1. kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),
  2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologicznopedagogicznymi, OWP o szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (docx, 345.41 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 448.5 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (doc, 511 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11 (pokój 112)
35-055 Rzeszów
tel. 17 743 28 28, 17 743 28 29, 17 743 28 30, 17 743 28 31, 17 743 28 32
(natomiast do dnia 21 sierpnia 2017 r. ul. Poniatowskiego 10,  pokój nr 14,  tel. 17 850 92 90, 17 850 92 95, 17 850 92 89, 17 850 92 65)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel.: 17 74 32 805, 17 85 09 235.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (docx, 345.41 KB)

Załączniki:

 1. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 437.2 KB)
 2. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 1.12 MB)
 3. Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 99 KB)
 4. Załącznik 4 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (docx, 93.85 KB)
 5. Załącznik 5 Karta weryfikacji spełniania kryteriów negocjacyjnych projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 96.5 KB)
 6. Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż wskazane przez IOK (doc, 87 KB)
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 956.49 KB)
 8. Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 959.89 KB)
 9. Załącznik 9 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (doc, 587 KB)
 10. Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (doc, 73.5 KB)
 11. Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (doc, 73.5 KB)
 12. Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (pdf, 429.54 KB)
 13. Załącznik 13 Wzór oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (doc, 91 KB)
 14. Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (doc, 591.5 KB)
 15. Załącznik 15 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (doc, 98 KB)
 16. Załącznik 16 Wzór protestu (docx, 44.93 KB)
 17. Załącznik 17 Wykaz ośrodków wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w latach 2008-2015 (pdf, 487.91 KB)
 18. Załącznik 18 Podkarpackie gminy o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej średniej wojewódzkiej (pdf, 307.93 KB)
 19. Załącznik 19 Oświadczenie dotyczące spełniania specyficznego kryterium dostępu nr 2 (pdf, 210.34 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS