Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza zmianę Regulaminu naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infarstuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17.

Zmiana dotyczy:

 • zwiększenia kwoty środków środków z EFFR do kwoty 84 985 995,55 PLN;
 • wydłużenia czasu realizacji dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa” - do końca grudnia 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulega:

 1.  Regulamin naboru dla działania 5.1 Infrastuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich:
  1. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   Realizacja zgłoszonych w ramach niniejszego naboru projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w następujących terminach:
   1. do końca grudnia 2018 r. – projekt wymieniony w ust. 3 pkt 3,
   2. do końca grudnia 2019 r. – projekt wymieniony w ust. 3 pkt 1,
   3. do końca marca 2020 r. - projekt wymieniony w ust. 3 pkt 2.
  2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   Wartość środków z EFFR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 84 985 995,55 PLN.
  3. § 13 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   Planowany termin rozstrzygnięcia naboru - grudzień 2017 r.

Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

Uzasadnienie zmian:

Z uwagi na konieczność ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego projektu, oszacowania wszystkich planowanych kosztów (wykonania dodatkowych prac projektowych, oszacowania kosztów związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań, uzupełnieniem dokumentacji środowiskowej, korekty studium wykonalności oraz wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej) wartość oraz czas realizacji projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa” uległy zmianie.

Mając na względzie:

 1. wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie naboru kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, tj. 76 594 498,00 PLN – niezbędne jest zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. naborze do kwoty 84 985 995,55 PLN,
 2. wskazany w ogłoszeniu i Regulaminie naboru czas realizacji dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa” do końca grudnia 2018 r. – niezbędne jest wydłużenie terminu czasu realizacji do końca grudnia 2019 r.
 3. wskazany wskazany w ogłoszeniu i Regulaminie naboru planowany termin rozstrzygnięcia naboru – maj 2017 r. – niezbędne jest wydłużenie planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru do grudnia 2017 r.

Termin obowiązywania zmiany – od 29 sierpnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 1.  Uchwała Nr  333/7150/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infarstuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wraz z uzasadnieniem. (PDF, 139.1 KB)
 2. Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infarstuktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 353.64 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS