Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zobacz wyniki naboru

 

Informacja z 12 stycznia 2018 r.

Informacja o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 31 stycznia 2018 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r. (docx, 339.82 KB)

 

Informacja z 20 grudnia 2017 r.

W związku z zatwierdzeniem w dniu 12 grudnia 2017 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 nastąpiła aktualizacja załącznika nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 oraz uzupełnienie załącznika nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) i załącznika nr 19 - Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w naborze nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 ogłoszonym w dniu 29 listopada 2017 r.

Aktualizacja załącznika nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (zip, 1.03 MB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 1.03 MB)

Załącznik nr 19 - Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zip, 1.24 MB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin, od którego można składać wnioski

30.12.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17.01.2018 r. 31.01.2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),
  • podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2016 poz. 1817, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
  2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r. (docx, 339.82 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (docx, 366.03 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020  (zip, 1.03 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 850 92 29, 17 743 28 24, 17 743 28 20

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05

Do pobrania:

 

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r. (docx, 339.82 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (docx, 366.03 KB)

 

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS