Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Aktualizacja z dnia 10.04.2018 r.

Informacja o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2018 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 10.04.2018 r. (docx, 357.64 KB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 –Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Termin, od którego można składać wnioski

06.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.04.2018 r. 30.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec  2018 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.plPrzejdź do serwisu zewnętrznego do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 9, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów: 

  • organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
  • organ prowadzący/szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
  • pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie ze szkołą lub organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez praktyki lub staże u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła;
  • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
  • rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
tel. 17/ 7432840, 17/ 8509292, 17/ 8509287, 17/ 7432828

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
Naruszewicza 11
tel. 17 74 32 805

Do pobrania:

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca od dnia 10.04.2018 r. (docx, 357.64 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (docx, 357.84 KB)

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS