Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 27 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uwaga!

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II. Nabór nie dotyczy „projektu parasolowego”.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

>Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2, 8.1, 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 123 304,00 PLN.

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Uwaga!
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych wydatki kwalifikowane do dofinansowania muszą być zgodne z postanowieniami 41 ust. 6 lit. b Rozporządzenia KE nr 651/2014. Oznacza to, że próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość tzw. inwestycji referencyjnej.
W przypadku projektów, które należą do kategorii generujących dochody (na podstawie art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013) – próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość dochodów.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.
Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 11 Regulaminu naboru.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru. (PDF, 559.56 KB)
Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF,181.39 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.16 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie,   (PDF, 416.54 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen odziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (PDF, 76.42 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.77 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wrzesień 2018 r. (PDF, 1.79 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekt inny niż parasolowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF,250.48 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, (DOCX, 98.35 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 82.1 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 – tryb pozakonkursowy. (DOCX, 97.07 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:
  8.1. Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 57.67 KB)
  8.2. Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. (DOCX, 63.9 KB)
 9. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  9.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 68.14 KB)
  9.2. Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tryb pozakonkursowy. (DOCX, 70.21 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 2.58 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 359.04 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca marca 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: 17 773 60 43, 17 773 60 20.
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 747 69 29, 17 747 69 24, 17 747 63 31.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel.: 17 747 66 53.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS